1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา)  จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1)  วิชาแกน 24 หน่วยกิต

MS12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
MS13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
Principles of Photography for Communication Arts
MS12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
English for Communication Arts
MS11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
Art for Communication Arts
MS13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
Thai Language for Creativity
MS11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Marketing Communication
MS14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
Research for Communication Arts
MS14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
Laws and Ethics for Communication Arts

2.2)  วิชาเฉพาะด้าน 60หน่วยกิต

2.2.1)วิชาบังคับ 39หน่วยกิต

MS13111บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น3(3-0-6)
Introductionto Broadcasting and StreamingMedia
MS13112ศิลปะการพูดและการนำเสนอ3(3-0-6)
Art of Speech and Presentation
MS13113การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Creativity and Streaming Media Production
MS13214การจัดการข้อมูลเพื่องานสร้างสรรค์3(3-0-6)
Information Management for Creative Works
MS13215การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Script Writing for Broadcasting and StreamingMedia
MS13216การสร้างภาพกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Motion Graphics forBroadcasting and StreamingMedia
MS13217ภาษาอังกฤษสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
English for Broadcasting and Streaming Media 
MS 13218การสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง3(2-2-5)
Broadcasting Creation and Production
MS13219การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ3(2-2-5)
Music and Sound EffectDesign
MS13320การเขียนสร้างสรรค์เพื่องานมัลติแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
Writing Design for Multiplatform Works
MS 13321กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงานบรอดคาสติง3(3-0-6)
และสื่อสตรีมมิง
Branding and Communication Strategy inBroadcasting and Streaming Media
MS13322การเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Entrepreneurship in Broadcasting and Streaming Media
MS13423สัมมนาในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Seminar in Broadcasting and Streaming Media
2.2.2) วิชาเลือก21หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาบรอดคาสติง
MS13311ศิลปะการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์3(3-0-6)
Art of CreativeStorytelling
MS 13312การประกาศในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Announcement in Broadcasting and Streaming Media
MS 13313การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสง3(2-2-5)
Prop Design and Light Setting
MS 13314การผลิตละครโทรทัศน์3(2-2-5)
TelevisionDrama Production
MS 13315การผลิตสารคดีโทรทัศน์3(2-2-5)
Television Documentary Production
MS 13316การผลิตข่าว3(2-2-5)
News Production
MS 13317การผลิตรายการในระบบเสมือนจริง3(2-2-5)
Virtual Reality Production
MS 13318การพูดภาษาอังกฤษในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
English Speakingin Broadcasting and Streaming Media
MS 13319หลักการวิจารณ์รายการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Principles of Criticism in Broadcasting and Streaming Media
MS 13320การแสดง3(2-2-5)
Acting
MS 13321การกำกับการแสดง3(2-2-5)
Directing
MS 13322การเขียนบทละครโทรทัศน์3(3-0-6)
Script Writing for Television Drama
MS 13323การออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย3(2-2-5)
Make up and Costume Design
MS 13324ข่าวพลเมือง3(2-2-5)
Citizen Journalism
กลุ่มวิชาสื่อสตรีมมิง
MS 13325การผลิตพอดแคสต์3(2-2-5)
Podcast Production 
MS 13326การผลิตสารคดีพอดแคสต์3(2-2-5)
Documentary Podcast Production
MS 13327การออกแบบการผลิตข้ามสื่อ3(2-2-5)
Cross – Media Production Design
MS 13328การรายงานข่าวในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
News Reporting in Broadcasting and Streaming Media
MS 13329การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
MS 13330สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Society and Culture
MS 13331การออกแบบเนื้อหาและสร้างสรรค์รายการบนสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Content Design and Creation on Streaming Media
MS 13332ดิจิทัลเกมสตรีมมิง3(2-2-5)
Digital Game Streaming
MS 13333ประเด็นร่วมสมัยด้านกฎหมายและการกำกับสื่อ3(3-0-6)
Contemporary Issues ofMedia Laws and Regulations
2.3)วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน1 แผนการเรียน
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 13424โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์3(2-2-5)
Creative Design Project and Criticism
MS10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
Preparation for Internship in Communication Arts
MS10402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(0-450-0)
Internship in Communication Arts
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 10403การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education inCommunication Arts
MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(0-640-0)
Co-operative Education in Communication Arts

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้