ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม ๘ หน่วยงาน

Similar Posts