• หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
       1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                          23 หน่วยกิต
       1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
       2.1)  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
       2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต