3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics

ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น สมการและระบบสมการ  เวกเตอร์และเมทริกซ์

Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix

SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
Basic Physics

การวัดและหน่วยวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กลศาสตร์ โมเมนตัม แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ สสารและสมบัติของสสาร ของไหล สารกึ่งตัวนำ คลื่น เสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

Measurement and units; scalar; vector; motions; mechanics; momentum; force; work and energy; electric; thermodynamics; matter and properties of matter; fluid; semiconductor; wave; sound; electrical measurements; application of physics in daily life

SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี จลพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry, environmental chemistry; petroleum and polymer

SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1

Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1

SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

Properties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organisms; biodiversity; ecology and behavior of organisms

SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1

กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาชีววิทยา 1

Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1

SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
Digital Technology for Scientists

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่น การสืบค้นสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและการรู้เท่าทันดิจิทัล การทำคลิปวิดีโอ

Digital technology in the present and future trends; applications of Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint; information transfers from one program to others; information retrieval; laws associated with digital technology; digital citizenship and digital literacy; making video clips

SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
English for Scientists

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 

English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations

SC 14101เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Bioindustrial Technology

ความเป็นมาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมชีวภาพด้านเชื้อเพลิง  อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง การเกษตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และสิ่งแวดล้อม เทคนิคและหลักการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางชีวภาพและทางเคมีที่สำคัญ ๆ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์กับอุตสาหกรรมชีวภาพ  ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและการประยุกต์ใช้  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

Background and application of biotechnology in various aspects of bioindustries such as fuel, food, pharmaceutical, cosmetic, agriculture, postharvest and environment; techniques and principles of analytical instruments widely used for biological materials and chemistry; applications of analytical instruments in bioindustries; advanced knowledge and technology in bioindustries and applications; practically related laboratory

SC 14102เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Bioindustry

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC01007 เคมี 1 และ SC01008 ปฏิบัติการเคมี 1

หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคำนวณปริมาณสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์โดยปริมาตร และการชั่งน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน การประยุกต์ใช้เคมีวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชีวภาพ

Prerequisite course: SC01007 Chemistry 1 and SC01008 Chemistry Laboratory 1

Fundamental of quantitative analysis; calculation of stoichiometry and data analysis of statistic; theory and application of volumetric and gravimetric analysis; acid-base titration; precipitation titration; redox titration and complexation titration; application of analytical chemistry in bioindustry

SC 14103ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Biochemistry for Bioindustry

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC01007 เคมี 1 และ SC01008 ปฏิบัติการเคมี 1

ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์  โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิกและกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในอุตสาหกรรมชีวภาพ

Prerequisite course: SC01007 Chemistry 1 and SC01008 Chemistry Laboratory 1

The importance of biochemistry; energy and change in biochemistry; composition and function of organelle within cell; structure, properties and functions for biomolecules of carbohydrate, protein, enzyme, lipid, nucleic acid; basic of genetic information and basic of metabolism; application of biochemistry in bioindustry

SC 14204จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Microbiology for Bioindustry

สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางน้ำ ดิน อาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ

Morphology of microorganism; microbial cultivation; microbial metabolism; microbial genetics; immunity against pathogen; microbial application in aquatic, soil, food and bioindustrial

SC 14205ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล3(2-2-5)
Cell and Molecular Biology

โครงสร้าง ชนิด หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต การทำงานของเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การศึกษาทางด้านชีววิทยาของเซลล์

Structure, type, function, component of cell and organelle; structure and composition of prokaryotic and eukaryotic cells; operation of cell; metabolism of cell; cell cycle and cell division; studies of cell biology

SC 14206สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Statistics for Bioindustrial Research

การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลทางอุตสาหกรรมชีวภาพ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่มีพารามิเตอร์ สถิติที่ไม่มีพารามิเตอร์ ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น การทดสอบไคสแควร์ แผนการทดลองแบบต่าง ๆ การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Collections and presentations of bioindustrial data; sampling techniques; descriptive statistics; inferential statistics; parametric statistics; non-parametric statistics; probability; estimation and hypothesis testing for one and two populations; analysis of variance; t-test; correlation; least-squares regression; chi-square test; various experimental designs; inspections of mean differences; applications of statistical programs for data analysis

SC 14207การสกัดพฤกษเคมี3(2-2-5)
Phytochemical Extraction

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC01007 เคมี 1

พฤกษเคมีที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอางและอื่น ๆ เทคนิคการสกัดสารพฤกษเคมีกลุ่มต่าง ๆ จากพืช การตรวจวิเคราะห์พฤกษเคมีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

Prerequisite course: SC01007 Chemistry 1

Beneficial phytochemicals in food, drug, cosmetics, and other industry; phytochemicals extraction techniques from plant; phytochemical compounds quantitative and qualitative analysis using the suitable instruments and methods

SC 14208การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Bioindustrial Product Development

หลักการและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การประเมินผลทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ข้อมูล

Principles and methods for bioindustrial product development; considering factors of natural resources, technologies and economy; satisfaction tests of consumers on bioindustrial products; sensory evaluation and data analysis

SC 14209เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว3(3-0-6)
Bio-Circular-Green Economy

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

Bio economy; circular economy; green economy; relationship between bio economy, circular economy and green economy; utilization of sciences, technologies and innovations to drive bio-circular-green economic model; bio-circular-green economic model for sustainable development

SC 14210หน่วยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Unit Operation of Bioindustry

หน่วยและการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อนและถ่ายโอนมวล การอบแห้ง การหมุนเหวี่ยง การกรองและการสกัด การกลั่น สมดุลมวลสารและพลังงาน

Unit and calculation in engineering, fluid mechanics, mass and heat transfer, drying, centrifugation, filtration and extraction, distillation, material and energy balance

SC 14211การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด3(2-2-5)
Packaging Development and Marketing

ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างเอกลักษณ์และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่สินค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ศิลปะ และหัตถกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

Importance and function of packaging; type of materials, physical and chemical property of packaging materials; packaging development for added value, identity creation and increasing the market share of the product and environment friendly; application of technology, arts, and crafts in packaging development; commercial packaging development; laws related to packaging

SC 14212การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Bioindustrial Entrepreneurship

มาตรฐานและข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ สิทธิบัตร และกฎหมาย หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ การวิเคราะห์การตลาดและแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการเริ่มหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การเลือกประเภทธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ แผนการประกอบธุรกิจขนาดย่อมทางอุตสาหกรรมชีวภาพ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

Bioindustrial standards and regulations, biosafety, patents, and industrial laws; marketing principles and consumer behaviors on bioindustrial products; marketing and trend analysis of bioindustrial product consumptions; concepts of entrepreneurship; strategies in starting and developing new business in small bioindustrial enterprise including business type selection and possibility evaluation to succeed; business planning; practically related laboratory

SC 14213ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
English in Bioindustry

ศัพท์เทคนิคทางอุตสาหกรรมชีวภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมชีวภาพ การเขียนสรุปรายงาน นำเสนอและการประยุกต์ใช้

Technical terms in bioindustry; bioindustrial innovation and technology; report summary; presentation and application

SC 14314สัมมนาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ1(0-2-1)
Seminar in Bioindustry

การสืบค้นหัวข้อและงานวิจัยทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมชีวภาพที่ทันสมัย การนำเสนอ อภิปรายและเขียนโครงการ

Search for topics and researches in innovation, product, process, and technology in modern bioindustry; presentation discussion and proposal writing

SC 14315เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล3(2-2-5)
Bioethanol and Biodiesel Production Technology

วัสดุชีวภาพและกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมัก การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ การผลิตไบโอดีเซล จลนพลศาสตร์และชีวเคมีของการหมักแอลกอฮอล์และการผลิตไบโอดีเซล การแยกผลผลิตและการบำบัดของเสีย

Biomaterial and processes of alcohol production by fermentation; strain selection and improvement; biodiesel production from various biomaterial; kinetics and biochemistry of alcohol fermentation and biodiesel production; product extraction and waste treatment

SC 14316เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและแก๊สชีวภาพ3(2-2-5)
Bio-oil and Biogas Production Technology

จุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพและแก๊สชีวภาพ การผลิตน้ำมันชีวภาพ การผลิตแก๊สชีวภาพ การออกแบบโรงงาน ระบบการควบคุมการผลิตพลังงานชีวภาพและแก๊สชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากน้ำมันชีวภาพและแก๊สชีวภาพ

Microorganisms and biochemical reactions relates to bio-oil and biogas production process; bio-oil production; biogas production; plant design; control systems of bioenergy and biogas production; utilization of bio-oil and biogas

SC 14317การจัดการพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Bioenergy and Environmental Management

หลักการจัดการพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการทางพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ การใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Principles of bioenergy and environmental management; strategic planning base on technology change; selection and priorities of bioenergy and environmental project; risk management of bioenergy and environment; development and planning of the energy utilization in the country; methods for efficient usage of bioenergy; bioenergy and environmental conservation

SC 14318อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3(2-2-5)
Biofuel and Biochemical Industry

ชีวมวล องค์ประกอบ แหล่งชีวมวล การแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน เคมีชีวภาพ สมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพ 

Biomass; compositions, source of biomass; conversions of biomass; biofuel technology for alternative energy; biochemical; biofuel and biochemical properties; quality improvement

SC 14319เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Enzyme Technology

คุณสมบัติและประเภทของเอนไซม์ การสกัดและการทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การควบคุมและยับยั้งปฏิกิริยาเอนไซม์ จลศาสตร์ของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม

Characteristics and types of enzyme; enzyme extraction and purification; enzyme reaction control and inhibition; kinetics of enzyme; enzyme immobilization; production and application of enzymes in industry

SC 14320เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ3(2-2-5)
Organic Chemistry, Biopolymer and Bioplastic

โครงสร้าง คุณสมบัติของสาร และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Structures, properties, and mechanisms of organic chemistry; evolution of biopolymer technology; biopolymer production; bioplastic; industrial application of biopolymer

SC 14321สัตววิทยาและการใช้ประโยชน์จากสัตว์3(2-2-5)
Zoology and Animal Utilization

ชีววิทยาของสัตว์ การจัดจำแนกสัตว์ กายวิภาคศาสตร์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ การใช้ประโยชน์จากสัตว์

Biology of animals; animal classification; anatomy, reproduction, development, ecology, evolution and behavior of animal; animal utilization

SC 14322พืชเศรษฐกิจ3(2-2-5)
Economic Plants

ความสำคัญ และพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาด ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การวางแผนการผลิต การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพมาตรฐานของผลผลิต การจัดจำหน่าย การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

Importance and botany of economic plants; economic plants for food and industries; marketing analysis, factors and environment for economic plant cultivation; production plan, cultivation and care, pests and pest control, harvesting and postharvest management, yield quality standard; distribution; processing; economic plant utilization in bioindustries

SC 14323เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช3(2-2-5)
Plant Tissue Culture Technology

การออกแบบห้องปฏิบัติการ และอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงแคลลัส การขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุ์พืช การสร้างพืชทนทาน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ อับเรณู และละอองเกสร การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชเพื่อสกัดสารเคมี เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ การผลิตเมล็ดเทียม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

Laboratory design, and media for plant tissue culture; aseptic technique; callus culture; micro plant propagations; germplasm storages; productions of tolerant plants; culture technologies for embryo, anther and pollen; plant cell culture for chemical extractions; protoplast technology; artificial seed production; applications of plant tissue culture technologies in bioindustries

SC 14324เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง3(2-2-5)
Apiculture Technology

ประโยชน์ของผึ้ง ผลผลิตจากผึ้ง กายวิภาค สรีรวิทยา สังคม และชีววิทยาของผึ้ง ชนิดและพฤติกรรมของผึ้ง อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง เทคโนโลยีการจัดการรังผึ้งและฟาร์มผึ้ง  การเพาะเลี้ยงผึ้งนางพญา การผลิตรอยัลเจลลี่ การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูผึ้ง ผึ้งอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

Advantages of honey bees; products from honey bees; anatomy, physiology, social and biology of honey bees; species and behaviors of honey bees; equipment for beekeeping; technologies for bee hive and farm management; queen bee rearing; royal jelly production; disease and pest control; organic bees; applications of bee products in bioindustries

SC 14325จุลชีววิทยาทางอาหาร3(2-2-5)
Food Microbiology

ประเภทของจุลินทรีย์ทางอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและเป็นพิษ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร

Type of food microorganisms; factors affecting the growth and survival of microorganisms in foods; food spoilage and poisoning microorganisms; beneficial uses of microorganisms in food processing; food preservation; food sanitation and safety; microbiological standards of food products

SC 14326จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Microbiology

บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินและน้ำ ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเกิดภาวะมลพิษ และการประยุกต์จุลินทรีย์เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

Role of microorganism in ecosystem; factors affecting on the growth of microorganisms in soil and water; the importance of microorganisms to affect pollution; application of microbial indicators for determining of environmental quality

SC 14327จุลินทรีย์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก3(2-2-5)
Industrial Microbiology and Fermentation Technology

การใช้จุลินทรีย์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การคัดเลือกและการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ กระบวนการหมัก จลนศาสตร์ของการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และทำให้บริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม

Utilization of microorganisms for industrial production; screening and long term preservation of microorganisms; fermentation; kinetics of fermentation; product recovery and purification; industrial products from microorganism

SC 14328วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร3(2-2-5)
Food Science and Technology

ความสำคัญ แหล่งที่มาและส่วนประกอบของอาหาร การเน่าเสีย สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร หลักการ วิธีการถนอมและแปรรูปอาหาร การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทำแห้ง การใช้รังสี การใช้พลังงานไมโครเวฟ การใช้สารเคมี การหมักดอง การควบคุมและการประเมินผลคุณภาพอาหาร ภาชนะบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสุขาภิบาลอาหาร

Importance, sources and ingredients of food; spoilage, properties and changes of food; principles, preservation methods and processing of food; heating; cooling; dehydration; irradiation; preservative; microwave energy; fermentation; control and assessment of food quality; packaging; product development; food sanitation

SC 14329การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
Functional Food Development

ความต้องการทางโภชนาการของร่างกายเพื่อการดำรงชีวิต เจริญเติบโต และทำกิจกรรมต่าง ๆ การจำแนกอาหารสุขภาพตามกลุ่มสารสำคัญที่ก่อประโยชน์ต่อร่างกาย บทบาทของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในการป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา พระราชบัญญัติอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Nutrition needs for daily life, growth and activities; classification of functional food according to active ingredient used for human body; roles of functional food in prevention and treatment of diseases and aging; food act and related laws

SC 14330เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป3(2-2-5)
Post-harvest and Processing Technology

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว สารเคมีและวิศวกรรมเพื่อเก็บรักษาและยืดอายุผลผลิต การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตขั้นต้นและขนส่ง เอนไซม์ ชีวโมเลกุล โรงบรรจุผลผลิต ระบบควบคุมความเย็น ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบวิศวกรรม การบรรจุภัณฑ์ผลผลิตสด คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร

Agricultural biotechnology utilization for post-harvest; control of post-harvest disease and pest; chemicals and engineering to preserve and extend production life; utilization of technology for processing of primary product and transportation; enzymes and molecular biology; packinghouse and cooling system unit; quality control; engineering and packaging system for fresh product; physical properties of agricultural products

SC 14331การจัดการทรัพยากรการเกษตรและของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร3(2-2-5)
Agricultural Resource Management and Waste from Agricultural Industry

การจำแนกของเสียจากภาคการเกษตร กฎหมาย และข้อบังคับ ความเป็นพิษ วิถีทางและผลกระทบของของเสียจากภาคการเกษตรในสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตรายจากภาคการเกษตร

Classification of agricultural waste; laws and regulation; toxicity; pathway and impacts of agricultural wastes in environment; hazardous agricultural waste management

SC 14332การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร3(2-2-5)
Food Industrial Management and Food Product Quality Control

การจัดการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมอาหารตามหลักอาหารปลอดภัย ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤติ ปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การสุ่มตัวอย่าง และสถิติในการควบคุมคุณภาพ 

Food production management in industrial level; management of food industry according to food safety principle; quality control and assurance system of food; analysis and control of critical point; quality factors; food quality measurement; sensory evaluation of food quality; food sampling; and statistical quality control

SC 14333เกษตรอินทรีย์3(2-2-5)
Organic Agriculture

หลักการทำฟาร์มอินทรีย์ มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับเกษตรอินทรีย์ การจัดการพื้นที่และธาตุอาหารเพื่อผลิตพืชอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ การควบคุมกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การป้องกันมลพิษและการปนเปื้อนสารเคมี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจพืชอินทรีย์ การรับรองมาตรฐานและการใช้ตรารับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์

Principles of organic farm; standards and specifications of organic agriculture; land and nutrient management for production of organic crop; transformation into organic agriculture; non-chemical pest control; protection of pollution and chemical contamination; post-harvest and processing management; marketing and organic crops business; standard warranty and the use of organic brand

SC 14334คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและฟาร์มสมัยใหม่3(2-2-5)
Computer in Agricultural Industry and Smart Farm

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการงานอุตสาหกรรมเกษตรและฟาร์มสมัยใหม่ ฐานข้อมูลทางการเกษตร โครงข่ายสารสนเทศทางการเกษตร การออกแบบระบบเพื่อการตัดสินใจในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการในฟาร์มสมัยใหม่ 

Role and significance of computer technology for management in agricultural industry and modern farm; database for agriculture; agricultural information network; system design for decision making for production of agricultural industry products and management in modern farm

SC 14335เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล แป้ง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3(2-2-5)
Production Technology for Sugar, Starch, and Alcoholic Beverage

ความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาล แป้ง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พืชที่ให้น้ำตาลและแป้ง บทบาทของน้ำตาล แป้ง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและกรรมวิธีในการผลิตน้ำตาล แป้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์และผลพลอยได้

Importance of sugar, starch and alcoholic beverage industries; sugar and starch crops; roles of sugar, starch and alcoholic beverage in industry; technologies and production methods of sugar, starch and alcoholic beverage and related products; utilizations and by-product

SC 14336เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร3(2-2-5)
Agriculture and Food Biotechnology

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและอาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และการดูแลสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและอาหาร การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

Processes in agricultural and food biotechnologies; applications of biotechnologies to improve quality and increase products in agriculture, food industries, beverages and health care; utilizations from agricultural and food industry wastes; safety from utilizations of agricultural and food products derived from biotechnologies; patenting of biotechnology inventions

SC 14337พันธุวิศวกรรมทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Genetic Engineering for Bioindustry

โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม การแสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและ
ยูคาริโอต เทคนิคการโคลนยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การถ่ายยีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม 

Structure and function of genetic material; genome; gene expression in prokaryotes and eukaryotes; gene cloning technique; polymerase chain reaction; gene transfer; genetic engineering techniques to improve microorganism races, plant cells and animal cells; applications in agriculture; industry; medicine and environment

SC 14338เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม3(2-2-5)
Dairy Product Technology

องค์ประกอบของนม สมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการเสื่อมสภาพของน้ำนม การเก็บรักษานม เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม มาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 

Milk composition; chemical, physical and microbiological properties of milk and dairy products; factors affecting on quality and deterioration of milk; milk storage; process technology of dairy products; quality check of milk; standardization of milk and milk products

SC 14339ชีววิทยาการเจริญ3(3-0-6)
Developmental Biology

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC01010 ชีววิทยา 1

โครงสร้างของเซลล์สืบพันธุ์ กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การเจริญของเอ็มบริโอ และการเกิดอวัยวะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

Prerequisite course: SC01010 Biology 1

Structure of gamete; process of sexual reproduction; embryogenesis and organogenesis of organisms

SC 13307ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Parasitology and Medical Entomology

สัณฐานวิทยา การก่อโรคและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปรสิต การจัดหมวดหมู่ เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการวินิจฉัยปรสิต เทคนิคในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์

Morphology; pathogenesis and symptoms; diagnosis; disease treatment; epidemiology; prevention and control of parasitic infection; classification; various techniques for parasitic diagnosis; laboratory techniques associated with arthropods of medical importance

SC 14341ไมโครเทคนิคและฮิสโตโลยี3(2-2-5)
Microtechnique and Histology

หลักการเตรียมเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคการทำสไลด์ถาวร เทคนิคทางไมโครโตม การทำให้คงสภาพ การดึงน้ำออกจากเนื้อเยื่อ การฝังตัวอย่าง การเฉือนบาง การย้อมสี และการผนึกสไลด์ โครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อระดับเซลล์ และระดับโครงสร้างที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเกิดและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ

Principle of cell and tissue preparations for microscopic study; permanent slide technique; microtome technique, fixation, dehydration, embedding, sectioning, staining and mounting; structure and characteristic of cellular and ultrastructure of tissue; histogenesis and function of tissue in organ systems

SC 14342ชีวสารสนเทศศาสตร์3(2-2-5)
Bioinformatics

ข้อมูลทางอณูชีววิทยา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำนายโครงสร้างยีนและโปรตีน เปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์และลำดับกรดอะมิโน การออกแบบไพรเมอร์ ไฟโลจีนีติกทรี

Molecular biology data; computer software for prediction of gene structure and protein; nucleotide sequence and amino acid sequence alignments; primer design; phylogenetic tree

SC 14343จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Microbiology and Immunology

ลักษณะ คุณสมบัติ และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ การปรับตัวของจุลินทรีย์ก่อโรคให้รอดจากภูมิคุ้มกัน การแพร่กระจาย การรักษา การป้องกัน และการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค โมเลกุลและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานการติดเชื้อ กลไกการเกิดภาวะผิดปกติ แนวทางวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคทางภูมิคุ้มกัน

Characteristics; properties and genetics of medically important microorganism; pathogenesis and pathological change; adaptation of pathogenic microorganism to escape immunity; prevalence, treatment, prevention and control of pathogenic microorganism; molecules and cells in immune system; structure and function of immune system; mechanisms of immune response; immunity to infection; mechanisms causing abnormalities, diagnosis, prevention and treatment of immunological diseases

SC 14344ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค3(3-0-6)
Epidemiology and Disease Control

หลักการและวิธีศึกษาระบาดวิทยา โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง โรคที่มีพาหะและการกระจายตัวของโรค การควบคุมพาหะ เชื้อก่อโรค การควบคุมโรค และกรณีศึกษาของโรคระบาด

Principles and methods of epidemiology; infectious and chronic diseases; vector-borne disease and transmission; vector control; pathogens; disease control and case studies of pandemic disease

SC 14345เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเภสัชกรรม3(3-0-6)
Medical and Pharmaceutical Biotechnology

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรค แนวทางการผลิตและพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจวินิจฉัยโรค ยาและเครื่องสำอาง โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Principle and application of biotechnology for disease diagnosis and treatment, production methods of vaccines, diagnostic test kits, drugs and cosmetics based on biotechnological knowledge

SC 14346กัญชา กัญชง และสมุนไพรทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Cannabis, Hemp and Herb

สรรพคุณทางยาของสารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสมุนไพร กัญชาศาสตร์

Pharmaceutical activities of cannabis, hemp and herbal extract for disease prevention and treatment; precaution and contraindication of cannabis, hemp and herb; cannabis science

SC 14347โภชนเภสัชภัณฑ์3(2-2-5)
Nutraceuticals

หลักการของโภชนเภสัชภัณฑ์ อาหารที่ทำหน้าที่เป็นยา สารออกฤทธิ์ในโภชนเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโภชนเภสัชภัณฑ์ การบังคับใช้ของกฎหมายโภชนเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการเตรียมโภชนเภสัชภัณฑ์

Principle of nutraceuticals; food which works as pharmaceutical products; active ingredient in nutraceuticals from herb and natural product; efficacy and safety of nutraceuticals; nutraceuticals regulations; practice in nutraceuticals preparation

SC 14348เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ3(2-2-5)
Cosmetic from Natural Product

หลักการผลิตและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง การผลิตเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง ปฏิบัติการเตรียมและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Principle of cosmetic production and quality control; cosmetic production from natural substance; cosmetic laws; practice in preparation and quality control of cosmetic from natural product

SC 14449เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ            1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Bioindustry

หลักการ แนวคิด กระบวนการ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

Principle, concept, process, rule and regulation in cooperative education; academic preparation, professional skills, ethics and professional ethics before working in enterprise

SC 14450สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ6(640)
Co-operative Education in Bioindustry

การปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา

Continuous work practice like real employee in bioindustry enterprise at least 15 weeks or 1 semester

SC 14451โครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(0-6-3)
Research Project in Bioindustry

จรรยาบรรณนักวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ ทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การทำวิจัยและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัย

Ethics of researchers; selections of bioindustrial research topics; literature reviews; research proposal writing; research proposal presentation; research and bachelor thesis writing; research presentation

SC 14452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(350)
Internship in Bioindustry

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมงในสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมชีวภาพของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ จัดทำบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Internship at least 350 hours in bioindustrial enterprise of private or state agencies; undergraduate thesis from internship

3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่รายละเอียด
1มีความรู้พื้นฐานและทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจในหลักการทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ มีความคิดริเริ่มในการนำทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ สามารถออกแบบ เตรียมสารเคมี และเขียนเอกสารปฏิบัติการ และตระหนักรู้ด้านมาตรฐาน กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องมีทักษะปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมชีวภาพ
3สามารถสืบค้นและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อออกแบบการวิจัย การบริหารจัดการและพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
4สามารถวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสามารถวางแผนการนำไปใช้เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นายเธียร ธีระวรวงศ์1-1008-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)วท.บ. (ชีววิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2549
2นายวรพันธ์ บุญชัย3-7402-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2536
3นายเกษม คงนิรันดรสุข3-1002-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (ชีววิทยา)วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
4นางสาววนิดา ชื่นชัน3-2009-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม. (ชีววิทยา)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2541
5นางสาววรรณกร กิจจะ3-8004-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2555มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2550มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2548
6นายบุญมี กวินเสกสรรค์3-1101-xxxxx-xx-xรองศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.บ. (เทคโนโลยี การเกษตร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534
7นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร3-2301-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (3302)ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)ภม. (เภสัชการ)ภบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
8นางสาวชุติมา กาบแก้ว1-7207-xxxxx-xx-xอาจารย์วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2559มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2553

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ง 

3.2.2 อาจารย์ประจำ

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นายเธียร ธีระวรวงศ์1-1008-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)วท.บ. (ชีววิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2549
2นายวรพันธ์ บุญชัย3-7402-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2536
3นายเกษม คงนิรันดรสุข3-1002-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (ชีววิทยา)วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
4นางสาววนิดา ชื่นชัน3-2009-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม. (ชีววิทยา)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2541
5นางสาววรรณกร กิจจะ3-8004-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2555มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2550มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2548
6นายบุญมี กวินเสกสรรค์3-1101-xxxxx-xx-xรองศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.บ. (เทคโนโลยี การเกษตร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534
7นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร3-2301-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (3302)ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)ภม. (เภสัชการ)ภบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
8นางสาวชุติมา กาบแก้ว1-7207-xxxxx-xx-xอาจารย์วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2559มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2553
9นางสาวภาวนา กังเตีย3-9303-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
10นางสาวหทัยรัก ตุงคะเสน3-7301-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ม. (เภสัชวิทยา)
ป.บัณฑิต (หลักสูตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2556
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
11นางสาวจาริวัฒณ์ ศิริอินทร์1-3199-xxxxx-xx-xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา (0141)วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์)ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2552
12นายสมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์3-1022-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, 2546มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540
13นางสาวกิตติยา สุวรรณกูฏ1-3301-xxxxx-xx-xอาจารย์ปร.ด.(ชีววิทยา)วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551
14นางสาวภัทรภร เอื้อรักสกุล3-1007-xxxxx-xx-xอาจารย์วท.ม. (ชีววิทยา)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)วท.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สถาบันอาศรมศิลป์, 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก จ 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

                ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพและสหกิจศึกษาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์จากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1)  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น

2)  สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้

5)  สามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงตัวเลขได้อย่างดี  จากการปฏิบัติงานที่มีการทดลองและมีการใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1  ของชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

350 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 สำหรับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพ

1 ภาคการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 สำหรับวิชาสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

รายวิชาโครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพมีการดําเนินงานจัดทําโครงการวิจัยภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ มีการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ สอบบัณฑิตนิพนธ์และได้รับการอนุมัติการผ่านบัณฑิตนิพนธ์จากคณะกรรมการสอบบัณฑิตนิพนธ์ของอาจารย์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

จรรยาบรรณนักวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ ทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การทำวิจัยและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัย

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1)  มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

2)  รู้หลักการและทฤษฎีทางอุตสาหกรรมชีวภาพ เพียงพอในการอธิบายผลการทดลอง

3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข

5)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3

5.4 จำนวนหน่วยกิต

จำนวน 3 หน่วยกิต

5.5การเตรียมการ 

1)  จัดเตรียมหัวข้อโครงการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหัวข้อโครงการ

2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล

3)  กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

4)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา

5)  สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำข้อเสนอโครงงานวิจัย และประเมินผลจากการนำเสนอต่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา