คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาชีววิทยา

ประธานหลักสูตรชีววิทยา

 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์


Associate professor Dr. BOONME KAVINSAKSAN

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชไร่) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2534)

เว็บไซต์อาจารย์ : –
ประธานสาขาชีววิทยา

 

อาจารย์ ดร. เกษม คงนิรันดรสุข

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)
วท.ม.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
ปร.ด.(ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/kasem-ko/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพันธ์ บุญชัย


วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (2537)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/warrapan-bo/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เธียร ธีระวรวงศ์


วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/thien-th/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ ดร.วนิดา ชื่นชัน

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
วท.บ. (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (2541)


เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/wanida-ch/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ ดร. วรรณกร กิจจะ

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)

เว็บไซต์อาจารย์ : –
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ ภัทรกร เอื้อรักสกุล

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)

เว็บไซต์อาจารย์ : –
นักวิทยาศาสตร์

 นายอนุสรณ์ มาดวง


วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2549)
วท.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2560)


เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/anusorn-ma/