รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ไม่น้อยกว่า        32    หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                               23    หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                                    9     หน่วยกิต

 

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
  Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
  English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
  English in Everyday Use  

                 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            7  หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
  Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
  Thai and Global Society in 21st Century
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
  Active Citizenship  

                 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                              6  หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
  Science and Technology in Everyday Use
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  3(2-2-5)
  Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

                 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                   1 หน่วยกิต

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
  Physical Activities  for  Life  

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                            ไม่น้อยกว่า            9  หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                              ไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
  Lao Language and Culture
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)
  Burmese Language and Culture
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)
  Vietnamese Language and Culture
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)
  Cambodian Language and Culture
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)
  Malay Language and Culture
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)
  Chinese Language and Culture
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)
  Japanese Language and Culture
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)
  Korean Language and Culture

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า              3  หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  Modern Management and Leadership  
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  Communications in Everyday Use
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)
  Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)
  Happiness of Life  

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกิต

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)
   Information Technology and Social Media
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
   Digital Media Technology in Everyday Use
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
  Technology for Sustainable Development
9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
  Health and Aesthetics  

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า        97    หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า        24    หน่วยกิต

4101101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
  Calculus 1  
4101102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
  Calculus 1  
4102102 เคมี 1 3(3-0-6)
  Chemistry 1  
4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
  Chemistry Laboratory 1  
4102104 เคมี 2 2(2-0-4)
  Chemistry 2  
4102105 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
  Chemistry Laboratory 2  
4105101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
  Biology 1  
4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
  Biology  Laboratory 1  
4105103 ชีววิทยา 2 2(2-0-4)
  Biology 2  
4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
  Biology  Laboratory 2  
4106101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
  Physic 1  
4106102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
  Physic Laboratory 1  

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                             ไม่น้อยกว่า        70    หน่วยกิต

      (1)  วิชาเอกบังคับ                                                    52   หน่วยกิต

4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(3-0-6)
  General Organic Chemistry  
4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)
  General Organic Chemistry Laboratory  
4102205 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)
  General Biochemistry  
4102206 ปฏิบัติกาชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
  General Biochemistry Laboratory

 

 
4104201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
  Microbiology  
4104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)
  Microbiology Laboratory  
4105206 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
  Ecology  
4105207 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
  Ecology Laboratory  
4105208 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
  Genetics  
4105209 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-1)
  Genetics Laboratory  
4105210 ชีวิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ 3(3-0-6)
  Reproductive Biology and Growth  
4105211 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6)
  Cell and Molecular Biology  
4105212 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 1(0-3-1)
  Cell and Molecular Biology Laboratory  
4105213 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3(3-0-6)
  Taxonomy and Biodiversity  
4105214 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1(0-3-1)
  Taxonomy and Biodiversity Laboratory  
4105215 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
  English for Science and Technology  
4105216 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 3(2-2-5)
  English for Biology  
4105317 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
  Evolution  
4105318 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
  Anatomy and Physiology  
4105319 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-1)
  Anatomy and Physiology Laboratory  
4105320 ชีวสถิติ 3(3-0-6)
  Biological Statistic  
4105321 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
  Seminar in Biology  
4105422 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 1 1(0-3-1)
  Senior Project in Biology 1  
4105423 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2 3(0-6-3)
  Senior Project in Biology 2  

      (2)  วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า         18      หน่วยกิต

4105324 ปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
  Parasitology  
4105325 ฮิสโตโลยี 3(2-2-5)
  Histology  
4105326 สัตววิทยา 3(2-2-5)
  Zoology  
4105327 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืด 3(2-2-5)
  Freshwater Invertebrate  
4105328 สรีรวิทยาสัตว์ 3(2-2-5)
  Animal Physiology  
4105329 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5)
  Botany  
4105330 สรีรวิทยาพืช 3(2-2-5)
  Plant Physiology  
4105331 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)
  Plant Tissue Culture  
4105332 อนุกรมวิธานของพืชระบบท่อลำเลียง 3(2-2-5)
  Taxonomy of Vascular Plant  
4105333 พืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นไทย 3(2-2-5)
  Thai Economic Plants  
4105334 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5)
  Biotechnique  
4105335 ไมโครเทคนิค 3(2-2-5)
  Microtechnique  
4105336 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
  Bioinformatics  
4105337 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5)
  Genetic Engineering  
4105338 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5)
  Biotechnology  
4105339 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5)
  Fermentation Technology  
4105340 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง 3(2-2-5)
  Apiculture Technology  
4105341 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(2-2-5)
  Conservation Biology  
4105342 ภูมิปัญญาไทยทางชีววิทยา 3(2-2-5)
  Thai Biological Wisdom  
4105343 การควบคุมโดยชีววิธี 3(2-2-5)
  Biological control  
4105344 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6)
  Medical Bacteriology  
4105345 ภูมิคุ้มกันวิทยา 3(3-0-6)
  Immunology  
4105346 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา

Instrumental techniques   in  Biology

3(2-2-5)
4104314 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5)
  Food Microbiology  
4102241 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
  Analytical Chemistry  
4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
  Analytical Chemistry Laboratory  

2.3) กลุ่มวิชาชีพ                                     ไม่น้อยกว่า        3      หน่วยกิต

4105447 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 3(350)
  Internship in Biology  

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้