• แผนการศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
4102102 เคมี 1 3(3-0-6)
4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4105101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 13 หน่วยกิต
4101101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
4102104 เคมี 2 2(2-0-4)
4102105 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
4105103 ชีววิทยา 2 2(2-0-4)
4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
รวม 22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
4101102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
4102201 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-1)
4105206 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
4105207 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
4105215 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
รวม 20 หน่วยกิต
   

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4102205 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)
4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
4105208 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
4105209 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-1)
4105210 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ 3(3-0-6)
4105211 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6)
4105212 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 1(0-3-1)
4105213 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3(3-0-6)
4105214 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1(0-3-1)
4105216 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 3(2-2-5)
รวม 22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4106101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
4106102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
4104201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
4104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)
4105317 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
4105XXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก 6
รวม 17 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4105318 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
4105319 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-1)
4105320 ชีวสถิติ 3(3-0-6)
4105321 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
4105XXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก 3
XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 14 หน่วยกิต
   

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4105422 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 1 1(0-3-1)
4105XXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก 9
XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 13 หน่วยกิต
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4105423 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2 3(0-6-3)
4105449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 3(350)
รวม 6 หน่วยกิต