อุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.บ.)

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและแผนยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร รวมทั้งการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพเกี่ยวข้องในด้านพลังงาน อาหารและการเกษตร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ความต้องการของตลาดแรงงานและบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมชีวภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. พนักงานปฏิบัติการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพต่าง ๆ
  2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษา
  3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ เช่น ทำโรงงานผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ น้ำมันชีวภาพ ทำฟาร์มผึ้ง ทำฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทำฟาร์มการเพาะเห็ด ทำฟาร์มสาหร่ายฯลฯ
  4. พนักงานขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมี

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมชีวภาพ)
Bachelor of Science (Bioindustry)

คณะ/ภาควิชา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม