|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทไบโอดีไซน์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และแบบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 ช่องทางรวม 83 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา บุคลากรภายใน นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย MOU โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์ อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเอกลักษณ์ พันธ์ชำนาญ คุณพิชิตพล จันทร์เอียด และ คุณวรรณนพ สุวรรณสุนทร วิทยากรจากบริษัทไบโอดีไซน์ จำกัด

Similar Posts