ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำโดย อ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/microBSRU/

Similar Posts