สีสันพรรณไม้ถิ่นเดียวในอู่ทอง

สีสันพรรณไม้ถิ่นเดียวในอู่ทอง
โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติปี 2560 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
โดย อาจารย์สถิตย์ พันวิไล และคณะ
#ข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ.สถิตย์ โทร 0891738239

Similar Posts