สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

สาขาวิชาุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน จึงจัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปและการผลิต ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด จังหวัดสมุทรสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่าย ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

Similar Posts