สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภนชนูปถัมภ์

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำโดย รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาจุลชีววิทยา กับ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภนชนูปถัมภ์ นำโดย อาจารย์พงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภนชนูปถัมภ์ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวว่าด้วยเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของทั้ง ๒ หน่วยงาน เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่สังคม อีกด้วย

Similar Posts