ขอแสดงความยินดีกับฑูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ
นายชินดนัย ต่ายจันทร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับตำแหน่ง
ฑูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2018

Similar Posts