โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบรรบายและฝึกปฏิบัติการให้กับชุมชน ในอำเภออู่ทองในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการนำเชื้อบาซิลลัส ซับติลิส ในการยับยั้งโรคในข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง

Similar Posts