การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง (ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา) และ ผศ.จรัญ ประจันบาล ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เป็นคณะกรรมการประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นการนำเสนอเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสำเร็จการศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

Similar Posts