ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศา สุขีภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศา สุขีภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภททักษะการทำวิจัยวิทยาศาสตร์ เรื่อง การต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดพืชสมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี อาจารย์สถิตย์ พันวิไล เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

Similar Posts