รับน้อง 62 จุลชีววิทยา

นักศึกษาจุลชีววิทยาทุกชั้นปีร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 – 8 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ซ้อมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงประจำคณะ ซ้อมบูมสาขาวิชา กิจกรรมสารสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพี่ จิตอาสาพัฒนาสาขาวิชา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ของนักศึกษา

Similar Posts